top of page

લોકો અને સંબંધ વ્યવસ્થાપન

About

લોકો અને સંબંધોનું સંચાલન - સારા સંબંધોનું સંચાલન એ સંચાર, સંઘર્ષ વ્યવસ્થાપન અને લોકોની કુશળતા વિશે છે.

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page